kw:!text_size_info

Digitalbyrået Arego

Plan Vest

Litt om prosjektet

Plan Vest hadde behov for ei fornying av nettstaden sin, og kom til Arego med ei designskisse og ei viss endring i brukarbehov. Gjennom tett samarbeid kom ein fram til dagens løysing.

 

Plan Vest ynskja å få synleggjer tenestene sine, og kvar teneste har difor fått si eiga grunnform og sin eigen farge for å skapa gjenkjenningseffekt. Referansar tilknytt teneste og aktuell kontaktperson er samla under spesifikke tenester.

 

Det var også viktig å få fram nyhende og kunngjeringar, samt ei liste referanseliste med alle tidlegare prosjekt.